Foto: Izsák Attila, Németh Gabriella  

Károly Alajos szenci esperes-plébános sírja már nagyon rossz álapotban volt, hiszen az 1942-ben állított síremléket kikezdte az idő vasfoga. Ugyanaz mondható el Lencsés Sándor esperes sírjáról.  Augusztus 24-én a két síremléket szétszedték és Pozsonyba szállították Soka Andrej restaurátor műhelyébe. A síremlékek új betonalapot kapnak, mert a régiek nagyon megsüllyedtek. Erre kerülnek rá a felújított síremlékek október folyamán…/ag 082

Mint azt Strešňák Gábor a Múzeum igazgatója elmondta, ezek a helyi értéktárgyak jegyzékében benne foglaltatnak, a költségeket teljes egészében Szenc városa állja a költségvetéséből. Köszönet (a mi)  önkormányzati képviselőinknek, valamint Strešňák Gábornak és Izsák Attilának.

A  Károly-síremléken a következő felirat olvasható:

Itt nyugszik
Istenben boldogult

KÁROLY ALAJOS

Szenc község főtisztelendő plébánosa,
ki minket 43 éven keresztül
tanított Isten igaz szeretetére.
Meghalt életének 77.
és papságának 54. évében.
Ó, adj Uram örök
nyugodalmat neki
és engedd, hogy vele együtt
örökre dicsérhessük
Isteni szívedet

1942. október 13. 

Károly Alajos (1864–1942) egyházi és közösségszervező személyisége volt Szencnek, akit majdnem elfelejtettünk. Az egyik szenci visszaemlékező szerint „nagy tiszteletben állt az egész környéken”. 

A Velence melletti Vigonuovoban 1864. július 18-án született. Teológiai tanulmányait a bécsi Pázmáneumban végezte. 1887. december 22-én szentelték pappá. Udvardon, Léván, Pozsonyban és Kirván volt káplán. Szencnek 1899-től plébánosa, 1907-ben esperessé nevezték ki. Az ő munkássága alatt készült el pl. 1901-ben a szenci templom Rieger-orgonája, amely a mai napig jól működik.
Máig nem tisztázott az az állítás, hogy 1925–1937 között miért fosztották meg, ha egyáltalán megfosztották, plébánosi pozíciójától. Nevéhez fűződik a dél-szlovákiai magyar fogyasztási szövetkezetek megszervezésének első kísérlete 1923-ban. Vezetése alatt a Szenci Fogyasztási Szövetkezet az egyik alapítója volt 1925-ben a Hanza Szövetkezeti Áruközpontnak. 1939-ben esztergomi kanonok lett. 1939 decemberében Plébániai Értesítő cím alatt katolikus lapot szerkesztett.
1942. október 13-án hunyt el. A szenci római katolikus temetőben nyugszik.
Lásd www.lexikon.katolikus.hu; Gaucsík István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918–1938. Dokumentumok. Kalligram, Pozsony 2008, 90, 95; http://piacsekclan.x3.hu/p_maria_1921.htm 
http://real.mtak.hu/15500/2/A%20szenci%20sz%C3%B6vetkezetek%20t%C3%B6rt%C3%A9nete.pdf 

Lencsés Sándorról alig van adat, de ezt találtam:

…Szempcz községnek 1877-ben még nincs katolikus iskolája, azon is segít gróf Eszterházy Antal
olyformán, hogy a plébánia és a templom közelében lévő házat és annak telkét oda ajándékozza a róm.
kat. hitfelekezetnek oly kikötéssel, hogy ezen épület kizárólag róm. kat. iskolául használandó. Az átadási 
szerződés megtörtént azonnal és telekkönyvileg a r. kat. hitfelekezetre átruháztatott.
Az ajándékba adott ház azonban csak nagy költséggel volt iskolának átalakítható és ami fő, ezen költség
nem volt meg. Azon is segítve lett, mert Simor János hercegprímás ő Eminenciája 1000 frtot, Lencsés
Sándor szenci plébános 1000 frtot
, Kisfaludy Zsigmond somorjai esperes 50 frtot adományoztak iskolai
építési célokra...

http://www.szenc.sk/files/documents/2008/tort%C3%A9net/szempcz-romkat-iskolak.pdf 

A Károly-síremlék lebontása: