Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho Senec – Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc

 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2015/2016.

 Predkladá:    

Mgr.Monika Matus, riaditeľka ZŠ  
Prerokované v Rade školy pri ZŠ dňa 08.09.2016

 

 

 

                                                                                                          

 Stanovisko rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča

                                                                      Mestu Senec

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ ....................za školský rok 2015/2016

JUDr.Oravec Michal predseda Rady školy pri ZŠ

……………………………….................

 Správa bola  vypracovaná v zmysle:

 

  1. Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve    /§ 5/ 
  2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006  Z.z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
  3. Metodického  usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/ 2006 Z.z.

 

Základná škola

       

I.                    Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a)

     

   Adresa:        Námestie Alberta Molnára č.2., Senec, 903 01        

   Telefónne číslo:       0245923229

   Fax :                       

   Internetová adresa :  www.zsamszencziho.edupage.org

   E-mail :                    szencziai@gmail.com

   Zriaďovateľ :           Mesto Senec

 

 

Vedúci zamestnanci školy :

 

Riaditeľka školy :                 Mgr. Monika Matus

Zástupca riaditeľa  :            Ing. Antónia Párkányová

                                              

                                              

Vedúca vychovávateľka :   

 

Rada školy :              JUDr. Michal Oravec

                                    Mgr.Gyula Bárdos    

                                    Ing. Zoltán Kovács

                                    PhDr. Edit Szabó, PhD.

                                    Ing. Gábor Agárdy

                                    MVDr.Denisa Fehérová

                                    Ing. Andrea Straňáková

                                    Mgr. István Schultz

                                    Mgr. Róbert Takács

                                    Attila Izsák

                                    Eva Strešňáková

 

 

 

Rada rodičov :          Mária Rovenská      

 

Metodické orgány :

Externí metodici pri ŠÚ Senec: Mgr. Beatrix Hlaváčová

                                                     Mgr. Nora Mériová

                                                     Eva Strešňáková

 

 

Interní metodici (MZ a PK):  Mgr. Eva Klenovičová

                                                  Mgr. Gabriela Rakytová

                                                  Mgr. Beatrix Hlaváčová

                                                  Mgr. Nora Mériová            

 Výchovná poradkyňa :        Mgr. Kristína Hanková                     

 

Asistenti :                              Mgr. Sebőková Rebeka

                                               Gregor Lacza

 

I.            Údaje o počte žiakov (§ 2 ods. 1 písm. b)

 

 

Na začiatku školského roka

Na konci  šk. roka

Počet žiakov

Počet tried

Z toho integ.

Počet žiakov

190

10

5

192

 

 

Na začiatku školského roka

Na konci školského roka

Ročník/Trieda

Počet žiakov

Z toho integr.

Počet žiakov

Z toho integr.

1.

26

1

26

1

2.

14

0

14

0

3.

29

0

28

0

4.

20

0

20

0

5.

21

1

22

1

6.

23

0

23

0

7.

20

0

20

0

8.

19

3

20

3

9.

19

0

19

0

Spolu

190

5

192

5

 

 

ŠKD

 

ŠKD

2015/2016

2014/2015

 

Počet

oddelení

Počet žiakov

Oddelenie

Počet žiakov

 

3

81

2,5

74

 

 

Správanie žiakov 

 

 

Znížená známka

Šk. r. 2015/2016

Šk. r.

2014/2015

 

2.stupeň

1

0

 

 

3.stupeň

0

0

 

 

4.stupeň

0

0

 

Spolu

2/3/4 stupeň

1

0

 

 

Dochádzka žiakov

 

Škola

Vymeškané hodiny v školskom roku 2015/2016

                                                        priemer

Vymeškané hodiny v školskom roku

2014/2015            priemer                                                    

Spolu

13413

69,85

9834

55,55

Ospravedlnené

13402

69,8

9832

55,54

Neospravedlnené

11

0,057

2

0,002

 

 

II.               Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka ZŠ (§ 2 ods. 1 písm. c)

 

 Zápis žiakov do 1.ročníka  na školský rok 2016/2017

 

Škola

Počet zapísaných prvákov k novému šk. roku

Z toho odkladov

Do školy nastúpi

Zapísaných prvákov vlani

26

1

25

26

 

III.              Údaje o počtoch a úspešposti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na stredné školy(§ 2 ods. 1 písm. d)

Celkový počet žiakov prijatých na vyšší typ školy na školský rok 2015/2016

(ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho, ZŠ, Mlynská)

 

Počet prijatých žiakov

Stredné školy

Spolu

Gymnázium - 4 roč.

6

 

                       8 roč

 

                        5 roč.

1

 

SOS                   4 roč.

5

 

                       3 roč.

3

 

SOU             - 3 roč.

3

 

OU    

 

Obchodná akadémia

 

Stredná um. škola

1

 

Hotelová akadémia

Spojná SŠ

1

Iné

spolu:

20

 

 

IV.            Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie(§ 2 ods. 1 písm. e)

 

Škola

Počet žiakov

Prospeli

Neprosp.

Z toho opravné skúšky

Neklasif.

192

189

3

2

0

 

        

Celoplošné testovanie žiakov 9.ročníka

 

Celoslovenský priemer

Výsledok za školu

Úspešnosť   + , -

M

SJ    /   MJ

M

SJL

MJL

MAT/  SJ    /   MJL

52,8

64,2/64,6

37,6

62,4

56

-15,2%   //-1,8%//  -8,6%

 

 

Výsledky externých meraní – ZŠ s VJM A. M. Szencziho Testovanie piatakov T5-2015

 

 

Počet žiakov

Úspešnosť v %

Celoslovenský priemer

T5-2015 MAT

20

58,5

61,99

T5-2015 MJL

20

54,5

57,36

 

V.               Údaje o zamestnancoch (§ 2 ods. 1 písm. g)

 

1. Personálne obsadenie školy (bez ŠJ)

 

Škola

Počet zam.

Z toho pedag.

Kva

if.

Nekval.

Dopĺňa si kvalif.

Dôch.

Správni zamestn.

Dôch.

 

29

22

20

2

0

4

2

0

 

 

2. Personálne obsadenie ŠJ

 

Školská jedáleň

Počet zam.

Kvalif.

Nekval.

Dopl.si kvalif.

Dôch.

Priem.počet stravníkov

2015/2016

Priem.počet stravníkov

2014/2015

 

5

2

3

0

1

 

 

 

VI.               Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov(§ 2 ods. 1 písm. h)

za školský rok 2015/2016

Názov vzdelávania

Forma vzdelávania

Práca  s údajmi v prostredí Microsoft Excel

aktualizačné

Interaktívna tabuľa a multimedia vo vzdelávaní

 

aktualizačné

 

 

 

  

VII.           Aktivity a prezentácia školy (§ 2 ods. 1 písm. i)

Prehľad aktivít  ZŠ za školský rok 2015/2016:

Tvorivé dielne mesačne

Výchovné koncerty

Divadelné predstavenia

Dni Alberta Molnára Szencziho

Zber papiera

Koncerty

Vianočné trhy

Karnevál

Lyžiarsky výcvik

Návšteva partnerských škôl - Kőszeg

Pamätné akcie

Besiedky

Deň Zeme

Deň matiek

Škola v prírode

Slávnostná akadémia

Drogová prevencia

Prevencia šikanovania

Ochrana človeka a prírody

Cvičné poplachy

Historická regionálna konferencia

Deň talentovaných detí Galanta

Vianočné trhy ZŠ Senec

Jablkové hodovanie Senec námestie

Deň matiek MSKS Senec

Senčania Senčanom Senec synagóga

Slávnostná akadémia ZŠ Senec

2x do roka školský časopis MASZAT

 

 

Prehľad prezentácií ZŠ za školaký rok 2015/16:

 

1. in Senčan, september 2015: Ako sme prežili letné prázdniny? Hogyan telt a szünidő? 14.strana-oldal, Letná údržba a rekonštrukcia v ZŠ A.M.Szencziho - Nyári felújítás és karbantartás a Sz.M.A.Alapiskolában -15.strana

2.in Új Szó, 2015.augusztus 31., 1.oldal-strana: Visszatér a munkára nevelés, interjú Matus Mónikával a technika órákról

3.http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Iskolaink-tanevnyito-unnepsegei.alej

4. in Vasárnap, 2015.szeptember 2., B.Mánya Ágnes: Beszélni csak kicsit magyar - iskolánk beiratkozási kisfilmjéről

5.in Naše Noviny, číslo 17/2015, strana 3: Obnovili priestory a kapacity

6. in Naše Noviny, číslo 18/2015, strana 3.: Úspechy menšinovej školy

7. http://utazz.ujszo.com/vasarnap/201536/olvasmany/beszelni-csak-kicsit-magyar

8.http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1183/291051 a 11:40 perctől beszélgetés Mráz Éva szakács nénivel és 17:03-tól elsőseinkkel

9. in Senčan október 2015,15.str.: Ocenenie z Budapešti, Díjátadó Budapesten

10. http://skolskyservis.teraz.sk/skoly-sr/zs-s-vyucovacim-jazykom-madarskym/21803-clanok.html

11. Rádio Regina: beszélgetés Párkány Antónia helyettessel az enviromentális programokról

12. in SME, 2015.október 5.,:Najmenšia škola s pozoruhodnými výsledkami v Senci

13. in Új Szó, 2015.október 15., 12.old.: Korszerű laboratórium a szenci iskolának

14. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Iskolaink-helyzeterol-vitaztak-Hegysuron.alej

15.http://www.felvidek.ma/felvidek/sport/56929-xi-osszmagyar-nemzeti-diakbajnoksag-a-felvideki-fordulo-eredmenyei

16. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Ringato-oleld-at-simogasd-enekelj-.alej#!prettyPhoto

17. http://www.senec.sk/index.php?doc_id=3327

18. Pátria Rádió, 2015.10.27., beszélgetés Matus Mónika igazgatónővel a kisikolákról a Reggeliben

19. Kossuth Rádió, Budapest, 2015.10.26., beszélgetés Matus Mónika igazgatónővel a szenci régió iskoláiról

20. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Elsoseink-koszontese.alej#!prettyPhoto

21. in Senčan, november 2015, 14-15.str.oldal: Szenczi Molnár Albert Napok

22. in Rádió Pátria Magazin, 2O15.október 31, 8:45p, beszélgetés Matus Mónika igazgatónővel a szenci régió kisiskoláiról

23. in RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7770/79643 nyolcadikosaink és Párkány Antónia helyettessel a regionális nevelésről

24. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/46-Szenczi-M-A-Napok-zarounnepseg.alej#!prettyPhoto

25. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7770/80173  a Ringató programról- Kolembačka

26. http://www.petofiprogram.hu/hirek/ket-pont-kozott-legrovidebb-ut-tehetseg

27. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Megjelent-a-helytorteneti-konferencia-II-kotete.alej

28.http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Karacsonyi-vasar-az-Alapiskolaban.alej

29. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2015/Ghymes-koncert-az-Alapiskola-korusaval.alej

3O. http://www.felvidek.ma/mozaik/media/kepgaleria/category/3297-szenci-mikulas-nap-es-karacsonyi-vasar

31.http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/57936-zsibongas-jokedv-gazdag-musor-a-szenci-magyar-iskolaban-is-jart-a-mikulas

32. http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/57947-ghymes-koncert-szencen-a-helyi-alapiskola-korusaval

33. az STV2 Magyar Magazin Maďarský magazín c.műsorában, 2O15.dec.9.:http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7782/82541

34. az STV2 Híradó - Správy c. műsorában, 2O15.december 9.:http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7770/82545

35. a Pátria rádió Témák c.műsorában, 2O15.dec.9.,:

36. az STV2 Magyar Magazin Maďarský magazín c.műsorában, 2O15.dec.16.: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7782/83098

37.http://parameter.sk/rovat/regio/2013/10/17/papirgyujtes-szenci-magyar-alapiskolaban

38. http://www.atempo.sk/esemenyek/5848-jotekonysagi-ghymes-koncert-szencen.html

39. in Új Szó, 2015. dec.17., 15.oldal.: Magyar tudomány csarnoka Szencen

40. in Új Szó, 2015. Családom-rajzpályázat

41. in Senčan , december 2015

42. in Kőszeg és Vidéke, 2015.dec.15.,9.oldal: Kertész Ramon rajza

43. http://ujszo.com/online/kozelet/2016/01/15/a-panziok-jarnak-jol-az-ingyenes-situraval

44. in Széljárás, december 2015, Hamerlik László kiállítása

45. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Az-Alapiskola-RETRO-farsangi-balja.alej#!prettyPhoto

46.http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/A-magyar-kultura-napjat-unnepeltuk.alej

47. in Senčan, január 2015: Oslávili sme Deň maďarskej kultúry, Retro ples- A magyar kultúra napját ünnepeltük, Az alapiskola retro bálja

48. in Új Szó, 2016.2.4.,10.o.: Adalékok Szenc helytörténetéhez II.

49. in Új Szó, 2016.2.18.,11.oldal-strana: Szép magyar beszéd

50. http://www.televizio.sk/2016/02/xi-kincskeresok-a-szenci-hosok-emlekmuve/

51. in Senčan, marec, 19.strana-oldal: pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

52. in http://ujszo.com/napilap/iskola-utca/2016/02/04/adalekok-szenc-helytortenetehez-ii

53. in http://www.televizio.sk/2016/03/nyelvoktatas-szencen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

54. in http://www.szenc.sk/hu/Esemenynaptar/Beiratkozas-az-Alapiskolaba.alej

55. in http://www.felvidek.ma/esemenyek/esemenynaptar/7691-beszelgetes-a-gyereknevelesrol-4

56. in http://www.senec.sk/index.php?doc_id=3504

57. in Új Szó, 2016.3.16., 10.oldal: Felvidéki táncok a szenci Möggyes repertoárjában

58. http://ujszo.com/napilap/regio/2016/03/16/felvideki-tancok-a-szenci-moggyes-repertoarjaban

59. in Új Szó, 2016.3.30., 16.o. : Pedagógustalálkozó Szencen

60. in Senčan apríl 2016, 15-16. str. Az 1848-as forradalomra emlékeztünk, Beiratkozási értesítő, Szóvirág, Tompa Mihály Szavalóverseny

61. in http://ujszo.com/napilap/regio/2016/03/30/pedagogustalalkozo-szencen

62. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Alapiskola-Tompa-M-szavaloverseny-elodontoje.alej#!prettyPhoto

63. in http://www.hirek.sk/itthon/20160409115448/Rozsnyoi-pedagogustalalkozo-Pek-Laszlo-kapta-a-Felvideki-Magyar-Pedagogus-Dijat.html

64. in http://ujszo.com/online/kozelet/2016/04/12/a-magyar-kultura-csak-magyar-iskolaban-sajatithato-el - Straňák Andrea szülő az iskolaválasztásról

65.  in http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Beirattak-a-kiselsosoket-az-Alapiskolaba.alej

66. in http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Igazgato-valasztas-az-Alapiskolaban.alej

67. in http://tehetseg.hu/aktualis/tehetseges-fiatalokat-tamogato-vallalatokat-dijazott-matehetsz

68. in http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Az-anyai-lelek-szivarvanya-eloadas.alej

69. in Új Szó, 2016.4.21., 16.oldal: Genius Loci díj Pósa Lajosnak

70. in http://felvidek.ma/2016/04/beiratasok-42-elsos-a-szenci-jarasban/

71. in STV2, Magyar Magazin - Maďarský magazin, 27.4.2016: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10082/93918

72. in Senčan máj 2016, 14-15.str: Regionális pedagógustalálkozó- Regionálna konferencia pedagógov, Elismerés a tehetségek támogatásáért-Uznanie na podporu talentov

73. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Alapiskolank-kiemelkedo-sikerei.alej

74.in Új Szó, 2016.5.12., 17.oldal : V. helytörténeti konferencia Szencen

75. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Szenciek-a-Szencieknek.alej#!prettyPhoto

76. in Senčan, jún 2016. 15-16.str.: Kutató diákok, Sikereink, Megújul a játszótér

77. http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Alapiskolank-65-evforduloja.alej#!prettyPhoto

78. in http://felvidek.ma/2016/05/uzentek-az-iskolasok-az-utokornak/

79. in http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Polgarmesteri-dijak-a-gyermeknap-alkalmabol.alej

80. in http://www.szenc.sk/hu/Mult-esemenyek/2016/Csenger-Ferenc-eloadasa.alej#!prettyPhoto

81. in Új Szó, 2016.6.2., 18.o.: Kiemelt első hely a KUT-DIÁK konferencián

82. in Markíza, Šťastný domov, 8.6.2016

83.in Új Szó, 2016.június 15., 65 éves a Szenczi Molnár Albert Alapiskola

84. in http://felvidek.ma/2016/06/junialis-a-szenczi-molnar-albert-alapiskolaban/

 

VIII.         Údaje o projektoch do ktorých sú školy zapojené(§ 2 ods. 1 písm. j)

Modrá škola

Deň narcisov

Žiačik separáčik – 1. miesto

Mienkvaros  - regionála výchova

Bod talentu- akreditovaný  -projekty

Zdravý chrbátik

 

 

IX.               Kontrolná činnosť, rezervy a odporúčania pre budúci školský rok(§ 2 ods. 1 písm. k)

V školskom roku 2015/16 sme mali školskú inšpekciu zameranú na finančnú gramotnosť. Žiaľ, výledky neboli veľmi dobré, budeme sa snažiť viac sa zaoberať témami finančnej gramotnosti podľa odporúčania MVVaŠ.

 

X.                 Priestorové a materiálno – technické zabezpečenie(§ 2 ods. 1 písm. l)

                                                                 

Na ZŠ sa nachádzajú dobré priestorové podmienky, máme vlastnú telocvičňu, ktorá bude teraz v lete 2016 renovovaná –podlaha a strecha z príspevku MVVaŠ a Mesta Senec. Máme vhodné priestory na ŠKD. V tomto školskom roku z finančných prostriedkov z prenájmu telocvične sa nám podarilo sčasti vytvoriť dielňu na mieste bývalej šatne, šat.skrine sme museli uložiť na chodbách školy. Žiaľ, triedy dolného stupňa v novej budove školy sú plné plesní, ktoré treba pravidelne odstraňovať, nakoľko je hrúbka steny nedostatočná zo severnej strany budovy. Bolo by treba namontovať aj vonkajšie rolety hliníkové, nakoľko počas mes.máj-september je v triedach často aj nad 32-35 C.

Izolácia budovy aj z hľadiska stáleho opadávania omietky bude čoskoro nutná.

Z hľadiska technického zabezpečenia môžeme konštatovať, že zo sponzorského daru sa nám podarilo kúpiť ďalšie dve interaktívne tabule na prvý stupeň,tým máme spolu už 7 kusov. Všetky sociálne miestnosti vďaka zriaďovateľovi máme obnovené.

Dvor sme postupne revitalizovali vďaka BSK a Mesta Senec a sponzorov, ešte chýba slúbený asfalt na ploche približne 1/3 dvora, ale pán Czére z Mestského úradu Senec nám  sľúbil konečne aj úpravu tej časti dvora na tento rok 2016.

Za pomoci BSK a z finančných prostriedkov z prenájmu telocvične sme v starej budove zaviedli káblový internet.

Na zadnom dvore pomocou nadácie vybudujeme ihrisko pre deti – lanovú pyramídu.

Momentálne najdôležitejším investovaním by bola izolácia budovy, žiadosť máme odovzdanú na KŠÚ, vyrozumenie sme nedostali, dúfame, že v nasledujúcom školskom roku príde na rad aj naša budova školy z hľadiska investície zo strany zriaďovateľa.

 

                                                                                             

Výsledky žiakov ZŠ v Senci

Súťaž

okresné

 

 

krajské

 

 

 

celoslov.

 

olympiáda

kolo

 

 

kolo

 

 

 

kolo

 

 

1.m.

2.m.

3.m.

ÚR

1.m.

2.m.

3.m.

ÚR

1.m.

2.m.

3.m.

ÚR

Matematická olymp.

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikálnaolymp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografická olymp.

 

 

 

 

 

 

 

Olympiáda z Aj

1

 

1

1

 

 

 

 

1

Jazykový kvet

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Olympiáda z Nj

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologická olymp.

1

 

 

 

 

 

 

Dejepisná olympiáda

 

 

 

 

 

 

Technická olympiáda

 

 

 

 

 

 

Pytagoriáda

1

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalianský Maťko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávik Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európa v škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni M. Tompu

3

4

5

 

3

4

4

 

1

 

 

1

Pekná maďarská reč

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Poznaj slov. reč

 

1

 

1

 

 

 

 

2

Matem.klokan 5-násobný

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Šach

2

1

 

 

 

3

 

 

 

Futbal

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Volejbal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľahká atletika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spolupráca škôl s inými organizáciami, s rodičmi a s odborníkmi

 Mestský múzeum

CSEMADOK

SZMPSZ- Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

Združenie Senec a okolie

Mestská polícia

ŠŠI

NÚCEM

CPPI

Materská škôlka s VJM

Gymnázium s VJM Senec

Dobrá škola

 

Projekty a investície:

 1.      BSK projekt sála vedy  .................................................................2000.-EUR

2.      Nadácia Medzinárodného klubu žien-ihrisko...............................1500.-EUR

3.      Nájomné za telocvičňu v šk.roku 2015/16.............................15.186,50.-EUR:

4.      Maľba druhého poschodia /cca.1000.-eur/

5.      Vytvorenie dielne /cca.3400.-eur/

6.      Informatizácia starej budovy /cca.3500.-eur/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu získané investície cez projekty a nájomné:.....................18.686,50.-EUR

 právu vypracovala riaditeľka Mgr. Monika Matus dňa 1.7.2016