A cikk – a látszat ellenére – nem csak a keresztényekhez, hanem minen emberhez szól. Nem kötelező a szerzővel mindenben egyetérteni, de tanulságos a cikk tartalma…(szerk.)

- – – – – – – – – – – – – – – – – -

A Biblia, Teremtőnk hozzánk íratott szava elképesztő mű: több száz próféciát tartalmaz, melyek közül mindegyik, amelynek be kellett teljesednie, már hajszál pontosan beteljesült. Vannak, melyek a szemünk előtt teljesednek be napjainkban, csak a legtöbb ember ezt nem veszi észre, mert nem tudja, hogy mit ír a Biblia...

És természetesen vannak próféciák, melyek majd a közeljövőben és a jövőben teljesednek be. Nagyvonalakban ezeket sorolnám fel eme írásomban, hogy legyen fogalmunk arról, mit üzen Istenünk az emberiség jövőjét illetően.

Amikor Jézus Urunk emberként hajlandó volt megszületni, és feláldozni életét az emberiség bűneiért, akkor a követői egy alkalommal megkérdezték tőle, mi lesz a jele az Ő második eljövetelének, mely majd véget vet a sátán uralkodásának. Jézus pedig elmondta apostolai kérésére nagyon részletesen, hogy minek kell beteljesednie az Ő második eljövetele előtt. E jövőbeli dolgok elbeszélése Máté evangéliumának a 24. fejezetében olvasható. Csak pár mondatot idézek Jézus Urunk aprólékos válaszából:

„Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! – és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. Mindez a vajúdás kínjainak kezdete!… Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.” „Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot – ahogy Dániel próféta megmondta – ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! –, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok.”…

„Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.”…

„Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van Ő, az ajtó előtt. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

Nagyon fontos passzus ez a Bibliában, hiszen az emberiség jövőjét pontosan leírja. Jézusnak pedig hihetünk. Eddig is mindent betartott, amit ígért…

Tudni kell, hogy e jelenleg sátáni ámokfutásnak Isten véget fog vetni. Nem fogja örökké engedni, hogy az emberiség szenvedjen. Ez egy korszak, amelyben most élünk, de ez a sátán által bitorolt korszak véget ér hamarosan – méghozzá nagyon drámai módon.

Ahogy Jézus Urunk fenti szavaiból kitűnik, háborúk, éhínségek, földrengések lesznek, ez lesz a jele a „vajúdás kezdetének”. Ez pedig már elkezdődött az első majd a második világháborúval, melyben valóban részt vett az egész világ minden nemzete (ha nem is közvetlenül, akkor közvetve). Ily mértékű összecsapásra korábban nem volt példa a világ történelmében. E világháborúkat példátlan éhínségek kísérték és követték. A földrengések – melyeket szintén jelnek sorol fel Jézus –, manapság elképesztő gyakoriságúak és intenzitásúak. Ez tehát már mind jele az Ő eljövetelének, és a világ végének.

De még a végkifejlet előtt meg fog történni az „elragadtatás” csodája, melyről Pál apostol így írt: „Amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik még élünk és megmaradtunk, s velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.” (1Thesszalonika 4:15-18)

E szavak első olvasásra talán nehezen érthetőek, de ugyanezt, az elragadtatás komoly tényét idéztem fentebb Jézustól is, aki így jellemezte az elragadtatást, mint különleges eseményt: „Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őröl a kézimalommal: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik”…

Az elragadtatás isteni csoda lesz, mely során az igaz keresztények egy szempillantás alatt lecserélik romlandó hús-vér testüket a romolhatatlan testre, és a felhőkön elragadtatnak a mennybe, Jézushoz.

Az elragadtatás lényege, hogy Jézus a hívőket magával viszi, tehát „elragadja”, és ezen alkalommal történik meg azon halottak feltámadása is, akik hívőkként haltak meg. És miért lesz olyan csodálatosan nagy ajándék az istenfélő emberek számára az elragadtatás? Azért, mert hamarosan utána olyannyira nehéz és félelmetes időszak következik itt a Földön, amilyen még nem volt a világ kezdete óta – s ahogy fentebb Jézus Urunk mondta, hogy ha azok az évek nem rövidíttetnének meg, senki nem élné túl azokat. Ezt – a sátáni rendszer legutolsó pár évét – nevezi a Biblia „nagy nyomorúságnak”.

Ekkor jelenik meg az Antikrisztus, róla mondta Jézus Urunk, hogy „amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot – ahogy Dániel próféta megmondta – ott állni a szent helyen”…

Mert az Antikrisztus lesz az, aki a szent helyet, tehát az addigra újra felépített, immár 3. jeruzsálemi templomot megszentségteleníti. Ekkor fog megtörténni az, amit a Jelenések könyve is előrevetít, hogy csak az adhat, és az vehet, aki magára veszi az Antikrisztus számát, mely nem más, mint: 666. Aki erre nem lesz hajlandó, az nyomorogni fog, vagy éhen hal…

Ilyen kilátásokkal talán most már érthetőbb, miért lesz olyan nagy kegyelem Jézus Urunk részéről, hogy a nagy nyomorúság kezdete előtt az elragadtatás csodálatos tettével kiragadja innen a földről azokat, akik benne bíznak, akik Őrá várnak. Mert akiket Jézus magával ragad, azoknak nem kell elszenvedniük a nagy nyomorúság soha nem látott és tapasztalt borzalmait.

A nagy nyomorúság hét évig tart majd – a Biblia ezt is teljesen pontosan tudatja velünk. A hét év közepén – éppen három és fél év elteltével – történik majd meg a fent említett tett, amikor is az Antikrisztus meggyalázza a jeruzsálemi templomot. Az azt követő három és fél év még az előzőnél is szörnyűbb lesz…

A hét év nagy nyomorúság pedig Jézus Urunk második eljövetelével ér véget, amikor újra átveszi a hatalmat a Föld felett, és békességet, jólétet, áldást hoz, és visszaáll e Földön az isteni nyugalom és rend.

Ez lesz Jézus ezer éves békeuralma. Az ezer év végén lesz a „második feltámadás”, mely során már mindenki feltámad, azok is, akik hitetlenként, istentelenként éltek és hunytak el. És ekkor teljesednek majd be a prófétai szavak, hogy Jézus a jobbjára állítja a benne hívőket, és az örök boldogságra, az örök életre küldi őket, és baljára állítja a hitetleneket, akik soha nem tértek meg, és soha nem vették komolyan Istent. Őket pedig az „örök kárhozatra” küldi, mely a Gyehenna. És innentől kezdődik az örökkévalóság. Nem mindegy, hogy az örökkévalóságot hol töltjük majd…

Kérem tekintse meg kisfilmjeimet YouTube csatornámon, melyek a Biblia alapján választ adnak emberi létünk legfontosabb kérdéseire, és útbaigazítanak az ügyben, hogyan éljük mindennapjainkat Isten akarata szerint. YouTube csatornám címe: „A hit próbája: a mindennapok”.

Cúth Katalin
forrás: https://felvidek.ma/2022/11/a-biblia-pontosan-tudatja-a-jovonket/