A Kisebbségi Jogvédő Intézet a korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdeti tanulmányi pályázatát, melyre várja a beérkező pályamunkákat, melyeket 2023. március 15-ig küldhetnek el a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címünkre doc vagy docx formátumban. Részleteket a honlapunkon csatolt pályázati kiírásban találnak ajelentkezési lappal együtt...

Kisebbségi Jogvédő Intézet

H - 1052 Budapest, Vármegye utca 7.

Telefon: +36 1 798 6530

Email: jogvedo.intezet@kji.hu

Honlap: www.kji.hu

dr. Wágner Tamás

                           A Kisebbségi Jogvédő Intézet tanulmányi pályázata - felhívás

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a
nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet
ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével
kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be:

- külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);

- külhoni és magyarországi PhD hallgatók;

- fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja:

- 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu emailcímre,
Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;
- kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Választható témakörök:

1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein
belül

2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa
Tanács keretei között

3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok
Európai Bíróságának gyakorlatában

4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben

5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek
jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban

6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió
Bíróságának gyakorlatában

7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében

8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben

9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében

10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpát-
medencében

11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a
Kárpát-medencében

12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi
térben és a területi államokban

13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti
kisebbségek védelmére

14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer
15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog

Formai követelmények:
- a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és
lábjegyzetekkel együtt);
- a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén
10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással
kérjük elkészíteni;
- a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a
terjedelembe nem számítanak bele;
- a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe
nem számít bele;
- a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare
jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető:
https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)

Bírálati szempontok és határidők:
- a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért
háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig;
- a bírálati szempontok:
o a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;
o a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;
o a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;
o a pályamunka szakmai színvonala.
- a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma
legkésőbb 2023. április 15-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás:

- I. díj: 150.000 forint;

- II. díj: 100.000 forint;

- III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és
színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány
az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó 
díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést
 követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.

Budapest, 2022. november 3.

                   Dr. Bándi Gyula                                                               Dr. Gyeney Laura
egyetemi tanár, a Kuratórium elnöke                           egyetemi docens, az Intézet igazgatója